Navigácia

Obsah

Výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky Materskej školy

Typ: ostatné
Obec Dedinky

OBEC DEDINKY


vyhlasuje
v zmysle § 3 a 4 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
výberové konanie
na miesto riaditeľa/riaditeľky
Materskej školy, Dedinky 79, 04973 Dedinky
s predpokladaným nástupom od 1.septembra 2010


Kvalifikačné predpoklady:
odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre uvedený druh školského zariadenia ustanovená v § 34 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmenej päť rokov pedagogickej praxe,


Iné predpoklady:
znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školského zariadenia,
osobnostné a morálne predpoklady.


Zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
potvrdenie o pedagogickej praxi,
profesijný životopis,
návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia,
preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa,
písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.

Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní: Obec Dedinky, Obecný úrad, 04973 Dedinky


Termín ukončenia prijímania žiadostí: 23.8.2010 do 12.00 hod.
Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa MŠ Dedinky – NEOTVÁRAŤ“.


Termín a miesto konania výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.


Dedinky dňa 27.7.2010
Milan Ogurčák
starosta obce


Vytvorené: 12. 6. 2015
Posledná aktualizácia: 23. 6. 2017 18:16
Autor: