Navigácia

Obsah

Verejná obchodná súťaž

Typ: ostatné
Obec Dedinky

Obec Dedinky, 049 73 Dedinky 79, zastúpená Milanom Ogurčákom starostom obce vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 zákona 513/1991 Zb. ( Obchodný zákonník ) a v zmysle § 22 až § 24 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dedinky verejnú obchodnú súťaţ a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Dedinky číslo 20/7/2010 predkladá podmienky pre najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce Dedinky:

Stavba: rodinný dom súpisné číslo 59, postavená na parcele 23/1, zastavané plochy o výmere 144 m2


Pozemok:

  • -parc. č. 23/2 zastavané plochy - dvor o výmere 126 m2
  • -parc. č. 23/3 záhrada o výmere 151 m2
  • v k.ú. Dedinky zapísané na LV 320 na správe katastra v Roţňave.

na stiahnutie


Príloha

Vytvorené: 12. 6. 2015
Posledná aktualizácia: 23. 6. 2017 18:16
Autor: